Vision

 

Menjadi sebuah Akademi Pengajian Bahasa yang unggul berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan bahasa

 

Mission

 

Mempertingkatkan kesarjanaan dan kecemerlangan bahasa melalui pengajaran dan pembelajaran: penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan; kerjasama akademia, industri dan masyarakat; kepimpinan; dan keusahawanan

 

Objective

 

 • Mencapai enrolmen 1,000 pelajar setiap semester menjelang 2020.
 • Memastikan kurikulum bagi semua program dan kursus universiti disemak setiap tiga (3) tahun.
 • Memastikan 90% pelajar sepenuh masa pada peringkat Sarjana Muda bergraduat dalam tempoh yang ditetapkan..
 • Memastikan sekurang-kurangnya 15 pelajar peringkat pasca siswazah bergraduat menjelang  2020
 • Memastikan kadar keboleh pasaran siswazah melebihi:
  • 80% (Sarjana Muda);
   Dan bekerja sendiri
  • 2.5% tahun 2016;
  • 4.0% menjelang tahun 2020                
 • Memastikan bilangan penerbitan berindeks mencapai 150 menjelang 2020
 • Memastikan jumlah geran penyelidikan RM 500 ribu setiap tahun
 • Meningkatkan bilangan pensyarah yang berkelulusan PhD/kelayakan yang setaraf daripada 52 (21%) kepada 70 (30%) menjelang 2020.